Melbies integritets policy

Behandling av personuppgifter

Nedan följer information om hur vårt företag behandlar dina personuppgifter. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga kommer vi nedan redogöra för hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi står behjälpliga med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och våra kontaktuppgifter finner du längst ner.

Om GDPR

GDPR är en ny dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med denna är att enhetliga regler för behandling av personuppgifter ska gälla inom hela EU, vilket ska stärka skyddet för enskilda personer. Detta innebär att vi som företag säkerställt nya rutiner för att stärka skyddet och rättigheter för personer som registreras hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss för en offert eller beställer en tjänst av oss samlar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, adress, e-postadress, postadress, foto och bilder som går att härleda till dig som fysisk person och som faller under begreppet personuppgift. Uppgifterna som vi behandlar kommer antingen från dig som kund eller från tredje part. Vi samlar alltså in dina personuppgifter genom samtycke, laglig grund eller avtal.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla avtalet med dig, så länge som lagen eller förordning ger oss möjlighet till eller i enlighet med diverse myndighetsbeslut. Exempel på hur länge personuppgifter sparas är:
  • Arbetsorder/faktura sparas i sju år enligt Skatteverket.
  • Kunduppgifter i kundregister sparas upptill ett år efter avslutad kundrelation, under förutsättning att du meddelat oss att du inte längre önskar bli kontaktad av oss.
  • För att kunna hantera eventuella reklamationer efter att en tjänst ingåtts sparas personuppgifter i minst tre år för att kunna uppfylla gällande konsumentlagstiftning.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

När du begär en offert av oss kommer vi behandla information om dig som person och dina kontaktuppgifter. Detta gör vi i syfte att kunna kontakta dig för uppföljning av en offert och för att kunna inhämta ditt eventuella samtycke om att ingå ett avtal med oss. När du ingår avtal med oss och beställer en tjänst eller produkt av oss behandlar vi dina personuppgifter inklusive din betalningsinformation. Vi gör detta i syfte att uppfylla vårt kundförhållande med dig och för att uppfylla det avtal du ingått med oss. Avtalet kan bestå av kringtjänster i syfte att påminna dig om våra produkter och tjänster. Om du ingår ett kreditavtal med oss inhämtar vi personuppgifter för att kunna fastställa din identitet på ett säkert sätt och vid avtal om kreditprövningar uppgifter som berör ditt namn, personnummer och din ekonomiska situation. För dig som kontaktat vårt företag kan vi även komma att behandla dina personuppgifter utifrån laglig grund genom en intresseavvägning. Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. De uppgifter som behandlas är de uppgifter du lämnat till oss då du kontaktat vårt företag. En intresseavvägning kan även komma att ske gällande uppgifter som vi öppet inhämtat från myndighet i marknadsföringssyfte. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig från dig utan att du givit oss ett uttryckligt samtycke. Känsliga uppgifter behandlas dock i de fall de utgör laglig grund att tillvarata vårt företags rättsliga åtgärder.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss men kan även delges tredje part i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan att ett så kallat biträdesavtal har upprättats mellan båda parter, där vi gemensamt tar på oss ansvaret att följa och tillämpa dataskyddsförordningen. Exempel på tredje part kan vara företagets huvudman eller importör/tillverkare, myndigheter, försäkrings- och finansbolag. Som huvudregel behandlas samtliga av dina personuppgifter inom EES- området men i händelse av att en behandling av uppgifter sker utanför EES-området görs detta dock alltid i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter som registrerad

Som kund hos oss har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter då dina personuppgifter behandlas hos oss. Du har som person rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Om en incident i form av ett dataintrång eller liknande skett som innebär en risk för identitetsstöld och bedrägeri, har du även rätt att omgående få information kring detta. Om vi registrerat felaktiga uppgifter om dig har du även rätt att få dessa korrigerade och i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Mer information om dina rättigheter finner du hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra i inställningarna så att de inte accepteras eller ger dig ett val om du vill acceptera eller inte.

Läs mer

Läs mer om cookies på https://www.pts.se/cookies

Kontaktuppgifter

Melbie AB (559251-4672)
hej@melbie.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-03-18